Session 62 du 25.04.1983

Azzara Jean-Marie

Bartringer Alain

Berens Christian

Berg Jeannot

Bertemes Luc

Bindels Daniel

Bolmer André

Breuer Jeannot

Delmarko Patrick

Dupong Marc

Feinen MArco

Gallion Raymond

Giacomantonio Léo

Hinger Robert

Hippert Charles

Jost Jacques

Kauffmann Fernand

Lang Romain

Linnarz Marc

Mertz Lucien

Milbert Robert

Nacciareti Patrick

Neuen Ralph

Ney Claude

Paulus Armand

Raach François

Reiser Paul

Reiser Raymond

Sadler Jean-Marie

Schweitzer Raymond

Trombini Robert

Waltener Gilbert

Weyrich Patrick

Wiltzius Serge

Zeyen Henri

 

 

 

Login    
Information    
Néi Sessioune    
Counter    
Partner