Session 46 du 23.04.1979

D'Andrea Romain

Emeringer Guy

Halsdorf Jean

Hempel Axel

Jakoby Jean-Marie

Kauffmann Claude

Kohn Jean-MArie

Lang Alain

Moroldo Jean-Marie

Neuens Carlo

Oth Marc

Ressel Albert

Reuter Emile

Schiltz Norbert

Schramm Léon

Staudt Alain

Thiel Romain

Thies René

Thommes Roland

Weber Norbert

Weber Patrick

Welter Gervais

 

 

Login    
Information    
Néi Sessioune    
Counter    
Partner